Vedtægter

Disse vedtægter er senest ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2015.

 

 Kap. I – Klubben:

§ 1:
Klubben, hvis navn er Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt, er stiftet den 01.04.1986 og har hjemsted i Middelfart Kommune. 


 

Kap. II - Formål:
§ 2:
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor der er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art, herunder udbrede kendskabet til danske farvande, undervandsfauna, fisk og historiske mindesmærker, så som stenalderbopladser, skibsvrag med mere.

 § 3:

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).DFS's Jurakompendium er gældende for klubben og dens medlemmer. 


 

Kap. III - Medlemmer:
§ 4:

 Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, dvs, 

·Er godkendt af klubbens bestyrelse
·er uden mellemværende med anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund
·er indforstået med og forpligtet til at overholde klubbens og DSF’s sikkerhedsregler.

 Nye medlemmer kan indtræde som enten, som 

ØA-medlem: aktiv sportsdykker fra 15 år (Aktivt medlem der har et godkendt sportsdykkercertifikat).
ØB-medlem: svømmer / snorkeldykker (Aktivt medlem der enten ikke har godkendt sportsdykkercertifikat til apparatdykning, eller som ikke ønsker at dykke aktivt ).
ØÆresmedlem

 ØA-medlemsskab inkludere ubegrænset luftfyldning, samt kontigent til DSF og ubegrænset brug af klubbens materiel, dog under hensyntagen til de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

ØB-medlemmer har mulighed for, at deltage i alle klubbens aktiviteter, herunder i begrænset omfang, klubdykninger og dykkerture, dog således, at A-medlemmer altid har fortrinsret i forhold til B-medlemmer. Ligeledes vil B-medlemmer blive opkrævet højere brugerbetaling end A-medlemmer.

For at deltage i dykninger i klubregi, kræves et af bestyrelsen godkendt sportsdykkercertifikat. Dykninger kan kun foretages indenfor det pågældende certifikats grænser. Hvis det skønnes nødvendigt, for at overholde klubbens sikkerhedsbestemmelser, kan bestyrelsen fastsætte eventuelle supplerende prøver, som skal gennemføres før dykninger foretages.

Nye aktive sportsdykkere skal fremvise certifikat og logbog til godkendelse, hos en af klubbens bestyrelse, valgt sikkerhedsrepræsentant og gennemgå et sikkerhedstjek. 

Sikkerhedstjekket består som minimum, af en tjekliste for medicinske problemer og et udtjekningsdyk med, et af klubbens bestyrelse valgt et seniormedlem.
På baggrund af disse papirer og en generel vurdering forestår sikkerhedsrepræsentanten godkendelsen. Hvis sikkerhedsrepræsentanten finder det nødvendigt, kan han kræve en lægeundersøgelse, som maksimal må være 5 år gammel.
Indstilling som æresmedlem, skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
Optagelse af medlemmer under 18 år, kræves værges underskrift.
Bestyrelsen kan, såfremt klubbens kapacitet overskrides, vælge at oprette ventelister for nye medlemmer.

§ 5:

Medlemsrettighederne tillader: aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.
·Alle medlemmer over 18 år har stemmeret til generalforsamlingen, såfremt de har været medlem af klubben i minimum 6 måneder.
A-medlemmer har på generalforsamlingen 2 stemmer
B-medlemmer har på generalforsamlingen 1 stemme
·Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsesposter.
·Kontigentrestance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

eksklusionsgrundlag/karantæne.

Den der skader sikkerheden, eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem, eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling.Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.
Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.
 


 

Kap. IV - Ledelsen:
§ 6:
Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand en kasserer, en sekretær og 2 materialemænd. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Samtidigt vælges for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter indkaldes af bestyrelsen efter behov.
Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF repræsentantskab.

Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges på lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Bortset fra formand og kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv.
 

Stk 1 I tilfælde af formandens eller kassererens afgang før tid, konstituere bestyrelsen sig med en ny, indtil først kommende generalforsamling hvor mandatet så stilles til rådighed.

§ 7:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.Der afholdes mindst e
et hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.I tilfælde hvor der konstateres stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 

§ 8:
Klubbens regnskaber er kalenderåret, Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 

§ 9:
Klubbens revisor er forpligtet til at foretage mindst et årligt uanmeldt kasseeftersyn. Revisoren har rapporteringspligt til formanden og generalforsamlingen.
 

§ 10:
Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.
 

§ 11:
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.
 


 

Kap. V - Hæftelse:
§ 12:
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af aktiver over 100.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
 


 

Kap. VI - Generalforsamling:
§ 13:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske ved opslag i klubben, på hjemmesiden og en email eller pr. brev med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 3. Udvalgenes beretning
 4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af første og anden suppleant.
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Valg af udvalg.
 11. Eventuelt. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest den 10 januar. 

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det. 

Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. 

Alle valg, bortset fra lovændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

I tilfælde hvor der konstateres stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

Til vedtagelse af lovændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten. 

§ 14:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.
 


 

Kap. VII - Indmeldelsesgebyr/Kontingent:
§ 15:
kontingentstørrelsen og indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent opkræves halvårsvis forud og inkluderer kontingent til DSF for aktive sportsdykkere.
3 måneders restance medfører automatisk tab af medlemsskab og eventuel andel i klubbens formue.
Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr og eventuel restance.
Æresmedlemmer er kontigentfri.
 


 

Kap. VIII – Dykninger og klubbens materiel:
§ 16:
Enhver at klubbens medlemmer har selv det endelige ansvar, for sin egen sikkerhed ved deltagelse i klubbens aktiviteter. 

§ 17:
Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen. 


 

Kap. IX - Vedtægternes forståelse/Tvistigheder:
§ 18:
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§ 19:

Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag. 


 

Kap. X - Klubbens opløsning:
§ 20
En opløsning at klubben kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 at klubbens medlemmer er til stede.Hvis det bestemmes på generalforsamlingen, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 ad de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum til Evt. klubmidler indsættes på en konto til en evt. genstart at klubben.Der nedsættes et udvalg på 3 personer, hvis det er mu1igt, som skal godkende den nye klub, inden midler og evt. materiale kan overdrages til den nye klub i kreds 3.Startes der ikke en ny klub indenfor 3 år, overdrager udvalget midler og evt. materiel til DSF kreds 3.
 


Alle tidligere love ophæves hermed af disse love.