Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Dykkerklubben Marsvinet Lillebælt
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i klubbens lokaler Havnegade 141 5500 Middelfart
Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse. v/ Søren
3. Udvalgenes beretning
 Kompressor udvalg v/ Søren
 Nyt klubhus udvalg v/ Lars Mullesgaard
 Gummibåd udvalg v/ Lars Johansen
 Aktivitets udvalg v/ Jan
 Web og Pr v/ Ulrik
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. v/ Dorthe
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
På valg er
 Formand: Laila Hansen genopstiller ikke
 Bestyrelsesmedlem Jan Ovesen genopstiller ikke
 Bestyrelsesmedlem Lars Mullesgaard modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem (for 1 år) Ulrik Risager genopstiller ikke
8. Valg af første og anden suppleant.
På valg er:
 1. Suppleant Peter Kok
 2. Suppleant Poul D Nielsen
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er:
 revisor Jimmy Nielsen
 suppleant Lars Johansen
10. Valg af udvalg.
På valg er:
 Aktivitetsudvalg: Peter Kok, Ulrik Riisager, Lars Johansen, Jimmy Nielsen
 Kompressorudvalg: Lars Mullesgaard, Søren Nielsen, John Johansen.
 finansierings udvalg: Laila Hansen, John Johansen, Peter Kok.
 Pr og Web: Laila Hansen, Knud Erik Lindberg, John Johansen.
 Gummibåd: Lars Nygaard Bach og Gilbert Hansen
11. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Sendes til kasserer@marsvinet-lillebaelt.dk